Čo sa podarilo naviac

Vážení obyvatelia, milí Krupinčania! Okrem vytýčených cieľov v mojom volebnom programe sa nám podarilo zabezpečiť tieto investičné a rozvojové zámery pre naše mesto a jeho obyvateľov a to buď financovaním priamo z rozpočtu Mesta Krupina, alebo získaním finančných prostriedkov z cudzích zdrojov – dotácií, nadácií a fondov. :

Z vlastných a cudzích zdrojov, dotácií, nadácii a grantov sme zabezpečili tieto investície a rozvojové zámery:

Rekonštrukciu Športového štadióna mesta Krupina – atletickú dráhu a atletické sektory,

Obnovu krovu a fasády Mestského úradu v Krupine,

Rozšírenie kamerového systému,

Rekonštrukciu časti Svätotrojičného námestia - spevnené plochy Svätotrojičné námestie – sídlo COOP Jednota SD Krupina – Evanjelický zborový dom,

Vybudovanie stojiska a prístrešku pre odpadkové koše Majerský rad a ulica Školská,

Stavebné úpravy ihriskovej plochy Street Workout pri tenisových kurtoch,

Rekonštrukciu strechy stolnotenisovej haly,

Obnovu múzea a sanáciu vlhkosti /2. etapa/, opravu depozitára Múzea A. Sládkoviča, nákup obrazu A. Sládkoviča od Mgr.art. K. Vavrovej,

Nový cintorín- Rekonštrukciu plochy 1. sekcie urnového hája v Novom cintoríne, opravu statických porúch Nového domu smútku v Krupine, rozšírenie komunikácii a vytvorenie nových hrobových miest,

Rekonštrukciu podlahy a elektroinštalácie v telocvični ZŠ J.C. Hronského,

Opravu budovy a oplotenia- zberný dvor,

Výmenu okien v nájomnom bytovom dome Majerský rad 78-79,

Výstavbu spevnenej plochy a chodníka na Majerskom rade 58/59,

Nové detské ihrisko na ulici J. Špitzera,

Rekonštrukciu kamenného kríža na Majerskom rade,

Nákup umeleckých diel do Múzea Andreja Sládkoviča,

Prístavbu Materskej školy na ulici Ivana Krasku,

Výmenu okien a opravu kanalizácie na Mestskej tržnici,

Čiastočné opravy budov Kina Kultúra a Mestskej knižnice,

Realizáciu informačnej tabule INFOSTROM a interaktívneho zariadenia INFOPEXESO,

Realizáciu projektu Klietka hanby na Svätotrojičnom námestí,

Nákup nakladača LOCUST 904,

Realizáciu projektu Nápis (hashtag) KRUPINA na námestí SNP,

Realizáciu projektu Geschwindova záhrada v areáli múzea,

Novú plynovú kotolňu pre ZŠ J.C. Hronského v Krupine,

Opravu havarijného stavu prekrytej časti potoka Kňazov jarok v areáli kúpaliska,

Opravu schodiska, podlahy a jedálne v ZŠ J.C Hronského,

Opravu časti hradobného múru na ulici Kuzmányho,

Oprava budovy a nádvoria Mestského úradu,

Vybudovanie prečerpávacej stanice pre bytové domy na ulici J. Špitzera,

Opravu elektrickej inštalácie v Základnej umeleckej škole Krupina,

Nové detské pryžové ihrisko na ulici Malinovského ,

Vybudovanie nového Pamätníka padlým hrdinom Červenej armády,

Opravu fontány v Parku A. Sládkoviča,

Rekonštrukciu sociálnych zariadení a výmenu umývadiel na základných školách,

Podporovali sme aj naše bohatstvo – Krupinské lazy, kde sme realizovali:

Odvodňovací rigol v smere na Starú horu,

Rekonštrukciu vodného zdroja Fitzberg ,

Informačnú tabuľu - Turecké studne,

Osadenie mostíka Sixova strán.

Opravu Hrobky rodiny Plachých,

Výmenu ponorky na vodnom zdroji Nová Hora- Kukučka.

Projekty schválené pre mesto Krupina z Európskej únie pred realizáciou:

Expozícia mučiacich predmetov I. - výroba replík pôvodných mučiacich predmeto,

Knihy sú ako dvere, otvoríte ich a vstúpite do iného sveta- rozšírenie knižni,

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste Krupina,

Inkluzívne ihrisko,

Rekonštrukcia chodníkov na ul. ČSA a M.R. Štefánika,

Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska na Železničnej ulici,

V sociálnej oblasti a v oblasti zdravotníctva sme zabezpečili: :

Investície do nášho zariadenia sociálnych služieb SVETLO, n.o. Krupina,

Finančnú pomoc a podporu pre všetky zariadenia sociálnych služieb počas korony,

Opravy a údržbu v COR centre na ulici Jesenského,

Opravu časti strechy a atiky budovy nemocnice - nový trakt ,

Rampu pre imobilných pacientov do priestorov nemocnice ,

Altánok v nemocničnom parku pre klientov DSS SVETLO, n.o.

V oblasti dopravy sme zrealizovali:

Most cez rieku Krupinica

Rekonštrukciu časti chodníka od veže ECAV po Notársky úrad na ulici Československej armády - I. etapa + zábranu na ochranu chodcov pri ceste I/66,

Opravu mostíka na ulici Malinovského,

Rekonštrukciu ulice Priemyselnej a cesty Pod Hlinou - Nová hora,

Opravu cesty Tanistravár smerom na Vartovku,

Opravu príjazdu na miestnej komunikácii na ulici Vinohradnícka,

Asfaltovanie časti ulice Malinovského ,

Opravu oporného múru Nad Kotlom a asfaltovanie časti komunikácie.