Čo sa podarilo naviac

Vážení obyvatelia, milí Krupinčania! Okrem vytýčených cieľov v mojom volebnom programe sa nám podarilo zabezpečiť tieto investičné a rozvojové zámery pre naše mesto a jeho obyvateľov a to buď financovaním priamo z rozpočtu Mesta Krupina, alebo získaním finančných prostriedkov z cudzích zdrojov - dotácií, nadácií a fondov :

Z vlastných a cudzích zdrojov, dotácií, nadácii a grantov sme zabezpečili tieto investície a rozvojové zámery:

Komplexnú rekonštrukciu vodovodov v uliciach, kde sa realizovala I. etapa rekonštrukcie ciest – Bočkayho námestie, Sládkovičova, Partizánska, Kmeťova, Bernolákova, opravu kanalizácie na časti Svätotrojičného námestia,

Prepojenie kanalizačného privádzača C – od ulice Plavárenskej po sídlisko Majerský rad,

Komplexnú rekonštrukciu tenisových kurtov s moderným povrchom a vybavením,

Modernizáciu kinosály v Kine Kultúra s novými sedačkami,

Nové parkovacie miesta na Majerskom rade,

Rekonštrukciu fontány v Parku Andreja Sládkoviča,

Obnovu umelej trávy na minifutbalovom ihrisku pri ZŠ E.M. Šoltésovej – podpísaná zmluva na realizáciu výmeny trávnika,

Pokračovanie v obnove národných kultúrnych pamiatok – Múzeum Andreja Sládkoviča, Hrobka rodiny Plachých,

Opravu vstupu do zasadacej miestnosti prístavby budovy Okresného úradu,

Rozšírenie vozového parku DHZ Krupina o hasičské auto Iveco Daily, protipovodňový vozík a komplexná rekonštrukcia garáže pre nové hasičské auto, investície a zriadenie sídla DHZ na Jilemnického ulici,

Rozšírenie kamerového systému v meste Krupina v rámci 4. a 5. etapy,

Vybudovanie novej kanalizačnej prípojky pre ZŠ E.M. Šoltésovej,

Odvodnenie pivníc a vybudovanie okapového chodníka pre ZŠ J.C. Hronského,

Obnova strechy nad hospodárskou časťou budovy nemocnice,

Zakúpenie nového vianočného osvetlenia do historického centra mesta,

Vybudovanie lávky pre chodcov pri vodnej nádrži Bebrava,

Nové verejné osvetlenie na ul. 29. augusta, pri pošte na Sládkovičovej ulici a v Starom cintoríne,

Nové svetelné body podľa potreby a požiadaviek obyvateľov mesta.

Podporovali sme aj naše bohatstvo – Krupinské lazy, kde sme realizovali:

Rekonštrukciu strážnej veže Vartovka – dominanty nášho mesta,

Výstavbu časti vodovodu na Červenej hore,

Súvislú obnovu miestnej komunikácie na Červenej Hore,

Opravu asfaltových a štrkových povrchov miestnych komunikácií v ďalších lokalitách na lazoch: Široké lúky, Dráhy, Dráhy – Krížiky, Starý háj, Červená Hora, Pijavice, Havran, Tanistravár, Horné Kopanice -Ľahocký vrch – Dorkovička, a iné.

Rozšírenie miestnej komunikácie a odvodnenie Krupina – Líška,

Vybudovanie autobusovej zastávky na Novej Hore,

Vybudovanie autobusových zastávok na Červenej Hore.

Projekty schválené pre mesto Krupina z Európskej únie pred realizáciou:

Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina,

Modernizácia odborných učební Základnej školy J. C. Hronského v meste Krupina,

Modernizácia odborných učební Základnej školy E. M. Šoltésovej v meste Krupina.

Všetky investičné akcie Mesta Krupina realizované v rokoch 2014 – 2018 sú zverejnené na vývesnej ploche Mesta Krupina na Svätotrojičnom námestí a na internetovej stránke Mesta Krupina na adrese: https://www.krupina.sk/investicne-akcie-2

V sociálnej oblasti sme zabezpečili:

Terénnu sociálnu prácu, ktorá pokračuje v našom meste už štvrtým podporeným projektom,

Zachovanie existencie a rozšírenie kapacity z 25 na 32 klientov v zariadení pre seniorov SVETLO KRUPINA, n.o.,

Poskytovanie opatrovateľskej služby pre obyvateľov mesta,

Podporu pre Centrum sociálnych služieb, n.o. – zafinancovanie denného stacionára,

Vypracovanie a schválenie Komunitného plánu mesta Krupina ako najdôležitejšieho dokumentu pre rozvoj sociálnych služieb v meste Krupina,

Podporu sociálne slabších rodín v meste z vlastných zdrojov a získavanie sponzorov pre ich podporu.

V oblasti zdravotníctva sa podarilo:

aktivitou primátora mesta a prenájmom priestorov zo strany MsZ vrátiť do nášho mesta chýbajúcu očnú ambulanciu,

v priestoroch budovy nemocnice vytvoriť priestory pre neurologickú ambulanciu,

v súčinnosti so žiadateľom o vydanie licencie bola podaná žiadosť so zámerom obnoviť Lekársku službu prvej pomoci pre dospelých – „pohotovosť“, ktorá bude fungovať v budove nemocnice,

zabezpečiť nový digitálny röntgenový prístroj do nemocnice, na ktorý sa v súčasnosti ukončuje verejné obstarávanie,

zabezpečiť návrh - štúdiu na rozšírenie oddelenia dlhodobo chorých v priestoroch nového traktu nemocnice – plánovaná rekonštrukcia priestorov v roku 2019.

V oblasti dopravy sa podarilo:

aj vďaka výraznej aktivite samosprávy – starostov, primátorov ako aj občianskych aktivistov z nášho mesta obnoviť osobné železničné spojenie Zvolen – Krupina – Šahy s plánovaným začiatkom poskytovania dopravy od 2. januára 2019,

zaradiť obchvat mesta Krupina medzi priority Vlády SR a zabezpečiť verejné obstarávanie projektovej dokumentácie na všetky stupne prípravy na stavbu „Krupina – obchvat mesta“,

zabezpečiť projekty na zvýšenie bezpečnosti chodcov v našom meste vybudovaním zábradlí v problémových križovatkách a bezpečných prechodov pre chodcov, zabezpečenie sčítača dopravy pre podrobné informácie o počte automobilov prechádzajúcich cez naše mesto.