Odpočet volebného programu

Vážení občania, milí Krupinčania! Myslím si, že je seriózne a správne po uplynulom štvorročnom volebnom období predložiť vám - obyvateľom nášho mesta podrobný odpočet plnenia volebného programu, s ktorým som sa uchádzal o Vašu dôveru v komunálnych voľbách v roku 2014. Nech sa páči:

PRE NAŠE DETI, MLADÝCH ĽUDÍ A NA PODPORU MLADÝCH RODÍN BUDEM PRESADZOVAŤ:

Výstavbu Športovej haly pri Základnej škole E.M. Šoltésovej,

splnené – Športová hala pri Základnej škole E. M. Šoltésovej bola slávnostne skolaudovaná a odovzdaná do užívania 6. septembra 2016.

Pokračovanie vo výstavbe mestských nájomných bytov prednostne prestavbou a nadstavbou objektov vo vlastníctve Mesta Krupina,

čiastočne splnené – Mesto Krupina pripravilo verejné obstarávanie na dostavbu posledného bytového domu na Špitzerovej ulici – BD 11 bytov, výstavba bola schválená mestským zastupiteľstvom, verejné obstarávanie bude vyhlásené v mesiaci november 2018.

Výstavbu atletickej dráhy medzi základnými školami,

nesplnené – prisľúbená výzva z Úradu Vlády SR na podporu atletiky a výstavbu atletických okruhov nebola vyhlásená, z vlastných zdrojov výstavba nebola podporená.

Vytváranie nových pracovných miest, prioritne v priemyselnej zóne Krupina- juh,

splnené – Mesto Krupina aktívne podporovalo závody v priemyselnej zóne Krupina – juh v ich snahe o rozšírenie výroby hlavne u spoločností WITTUR, LIND Mobler, BROTHER, Logistické centrum stred, spolupracujeme aj s novým ohláseným investorom, ktorý plánuje spustiť výstavbu výrobných hál v roku 2019, u existujúcich zamestnávateľov došlo k výraznému navýšeniu počtu zamestnancov.

Pokračovanie v postupnej obnove a rekonštrukčných prácach na futbalovom štadióne,

splnené – zrealizovaná bola oprava poškodeného oplotenia areálu, zateplenie vonkajšej fasády na tribúne a stavebné úpravy bytu správcu štadióna. V roku 2018 bola zrealizovaná komplexná oprava strechy na tribúne vrátane bleskozvodu a dažďových zvodov.

Dobudovanie nových detských ihrísk na uliciach Malinovského a Záhradnej,

splnené – nové detské ihrisko bolo vybudované pri nájomnom bytovom dome na Záhradnej ulici, na Malinovského ulici bolo obnovené a doplnené novými hracími prvkami, na ostatných detských ihriskách sú hracie prvky priebežne dopĺňané.

Podporu Domčeka - Centra voľného času a Základnej umeleckej školy v Krupine pre voľnočasové aktivity detí a mládeže, podpora folklóru, športových klubov, krúžkov a aktivít vedúcich k skvalitneniu športového, kultúrneho a spoločenského vyžitia v našom meste,

splnené – každoročne je činnosť CVČ – Domček podporovaná finančnými prostriedkami z rozpočtu Mesta Krupina vo výške minimálne 115.000 EUR, v prípade Základnej umeleckej školy sa jedná o sumu cca. 152.000 EUR. Okrem týchto finančných prostriedkov Mesto Krupina poskytuje súčinnosť a finančnú podporu aj pri riešení drobných stavebných úprav budov zariadení. Voľnočasové aktivity mládeže, športové kluby a záujmové spolky sú podporované prostredníctvom VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Krupina a tiež prostredníctvom VZN BBSK o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na akcie vo verejnom záujme, alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti.

Podporu Mládežníckeho parlamentu mesta Krupina, ako inštitúcie na presadzovanie záujmov detí a mladých ľudí a jeho úzkej spolupráce so samosprávou mesta,

splnené – Mládežnícky parlament je každoročne finančne podporovaný z rozpočtu Mesta v sume 1.300,- EUR, členovia sú pravidelne pozývaní na rokovania Mestského zastupiteľstva, kde môžu predkladať svoje požiadavky, podieľajú sa na akciách organizovaných Mestom Krupina.

V OBLASTI INVESTIČENEJ VÝSTAVBY ZABEZPEČÍM Z VLASTNÝCH ZDROJOV MESTA, Z DOTÁCIÍ A GRANTOV:

Novú lokalitu na výstavbu bytov a rodinných domov,

splnené – v lokalite Nad Kltipochom sú vybudované inžinierske siete – spevnená prístupová komunikácia, rozvody NN elektriny, verejný vodovod, ktorý bol podporený zo zdrojov Environmentálneho fondu. V prípade lokality „Za katastrom“ bolo poskytnuté spolufinancovanie na úpravu komunikácie a súčinnosť v legislatívnom procese v súlade s územným plánom mesta. V oboch lokalitách je výstavba rodinných domov v plnom prúde.

Rekonštrukciu a zateplenie Domu služieb,

splnené – Dom služieb bol zrekonštruovaný v rozsahu zateplenia budovy, výmeny okenných a dverových výplní, rekonštrukcia a zateplenie strechy a nevyhnutných vnútorných stavebných úprav. V súčasnosti prebieha oprava priľahlých spevnených plôch.

Rekonštrukciu povrchov asfaltových komunikácií v samotnom intraviláne mesta, ako aj na lazoch (prioritne Červená hora, Široké lúky, Starý háj),

splnené – v intraviláne boli zrealizované opravy povrchov mostov cez Krupinicu (Majerský rad – Malinovského, Majerský rad – nám. SNP), ďalej to boli opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácii v rozsahu ulíc a ich častí: Šibeničná, Prostredná, E. M. Šoltésovej, J. Špitzera, Hviezdoslavova, Jesenského, v extraviláne sa jedná o lokality Barnove sady, Dráhy, Dráhy – Krížiky, Starý Háj, Červená Hora, Pijavice, Široké Lúky a rozšírenie miestnej komunikácie Bebrava – Líška. Najväčšou investíciou v roku 2018 je prebiehajúca obnova a rekonštrukcia miestnych komuniká¬cií v centrálnej mestskej zóne, ktoré boli v havarijnom stave. Jedná sa o ulice Partizánska, Sládkovičova, Kmeťova, Bernolákova a Bočkayho námestie, ktoré sú súčasťou prvej etapy obnovy a rekonštrukcie miestnych komu¬nikácií na území mesta. Pri športovej hale pri ZŠ E. M. Šoltésovej bolo vybudované nové parkovisko.

Opravu chodníkov v meste podľa priorít dôležitosti, hlavne ulice 29.augusta, Majerský rad, Malinovského ulica a iné,

splnené – komplexnou rekonštrukciou prešiel chodník na ul. 29. augusta, Hviezdoslavovej a Jesenského ulici. Nový chodník sme vybudovali aj od Majerského radu po ulicu Dionýza Štúra. Vďaka združenej investícii Mesta Krupina a spoločnosti COOP Jednota Krupina bol zrekonštruovaný chodník pri Supermarkete COOP Jednota. Rekonštrukciou prešiel aj chodník v pravej časti Svätotrojičného námestia.

Pokračovanie v rekonštrukcii historickej budovy mestského úradu, prednostne rekonštrukcia strechy a poškodenej fasády budovy,

splnené – do konca roka 2018 by mala byť ukončená rekonštrukcia strešného krovu a fasády na historickej budove mestského úradu.

Výstavba prístreškov na kontajnery podľa záujmu bytových spoločenstiev formou spolufinancovania,

splnené – nové prístrešky na kontajnery boli schvaľované podľa záujmu zo strany vlastníkov bytov a vybudované na Malinovského ulici a Majerskom rade 74, pre kontajnerové stojisko na Školskej ulici bolo zabezpečené asfaltovanie spevnených plôch.

Dobudovanie komunikácie na strážnu vežu Vartovka - najnavštevovanejšiu pamiatku v našom meste,

splnené – dobudovaná bola ďalšia časť asfaltovej komunikácie na strážnu vežu Vartovka, na zvyšnej časti bola opravená štrková cesta s odvodnením.

Vybudovanie oddychovej zóny s prístreškami pre rodiny na víkendové akcie- grilovanie, opekanie, stretnutia rodín a známych,

splnené – oddychová zóna bola vybudovaná prevádzkovateľom na Kúpalisku Tepličky, ďalšia oddychová zóna vznikne súkromnou investíciou pri Penzióne Hanišberg

Vytvorenie nových parkovacích miest na uliciach Malinovského a Železničnej,

splnené – nové parkovacie miesta pribudli na Železničnej ulici (90 miest pri obchodnom centre, vlakovej stanici a kolmo na Železničnú ulicu), na Malinovského ulici sme rozšírili parkovacie plochy pri bytovom dome Malinovského 6 – 10, parkovacie miesta budujeme aj pri kotolni STEFE THS.

Opravy komunikácií z kociek- mačacích hláv v centre mesta,

čiastočne splnené – komplexnou obnovou prešla Hviezdoslavova ulica, kde boli „mačacie hlavy“ nahradené asfaltovým povrchom, v súčasnosti ukončujeme rekonštrukciu Bočkayho námestia, uznesením je schválená aj rekonštrukcia ulice 29. augusta.

Vybudovanie nového chodníka cez Starý cintorín,

splnené – v rámci vybudovania nových chodníkov bola rozšírená aj sieť verejného osvetlenia o nové svetelné body v Starom cintoríne.

Projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu Kina Kultúra,

splnené – komplexná projektová dokumentácia bola spracovaná.

Postupnú obnovu Nového domu smútku,

čiastočne splnené – opravou prešla poškodená atika na novom dome smútku, vnútorné priestory boli kompletne vymaľované, zabezpečili sme klimatizáciu, máme spracovanú projektovú dokumentáciu na statické zabezpečenie Nového domu smútku.

DÔSTOJNÝ ŽIVOT SENIOROV PODPORÍME:

Spoluprácou s Centrom sociálnych služieb a zariadeniami sociálnych služieb na území mesta,

splnené, Mesto Krupina aktívne spolupracovalo a finančne podporilo fungovanie denného stacionára v Centre sociálnych služieb, n.o., podarilo sa mi zachrániť existenciu Domova sociálnych služieb SVETLO a zabezpečiť jeho financovanie, rozšírili sme kapacitu zariadenia z 25 na 32 klientov.

Zabezpečením a financovaním všestranných aktivít našich seniorov združených v Jednote dôchodcov na Slovensku - pokračovanie v organizovaní poznávacích zájazdov, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí,

splnené, aktivity seniorov boli podporované počas celého funkčného obdobia.

Rekonštrukciou a zväčšením vnútorných priestorov objektu klubu dôchodcov, vnútornými úpravami a opravou strechy,

čiastočne splnené – priestor zasadacej miestnosti klubu dôchodcov bol zväčšený, v rámci stavebných úprav bola opravená elektroinštalácia, výmena vykurovacích telies, zníženie stropov, sanácia vlhkosti západnej steny, výmena dverí od dvorovej časti, čiastočná výmena svietidiel a vymaľovanie priestoru.

Výstavbou športového ihriska pre dospelých a seniorov,

v plnení – v rámci projektu „Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad“, ktorý bude realizovaný po ukončení procesu verejného obstarávania v roku 2019 je plánované aj vybudovanie športových ihrísk pre dospelých a seniorov.

Pre lepšiu a objektívnejšiu informovanosť obyvateľov nášho mesta o dianí či postojoch, rozhodovaní a správaní sa ich volených zástupcov budem presadzovať zabezpečenie priamych prenosov z rokovaní Mestského zastupiteľstva v Krupine!

splnené, priame prenosy z rokovania Mestského zastupiteľstva sú vysielané, pravidelne informujem občanov o dianí v meste, investičných a rozvojových zámeroch v našom meste.

FINANČNÉ ZDROJE Z FONDOV EURÓPSKEJ ÚNIE V NOVOM PLÁNOVACOM OBDOBÍ 2014-2020 BUDEM VYUŽÍVAŤ NA:

Komplexnú rekonštrukciu a zateplenie Materskej školy na ulici Malinovského a elokovaného pracoviska na ul. Ivana Krasku- projekt na objekty na Malinovského ulici je odovzdaný na schvaľovanie,

čiastočne splnené – Materská škola na ulici Malinovského prešla kompletnou rekonštrukciou vrátane nákupu vnútorného vybavenia (nábytok, IKT, vybavenie kuchyne a zariadenie novovzniknutej herne). Rekonštrukcia elokovaného pracoviska na ul. I. Krasku nebola podporená Environmentálnym fondom SR, túto rekonštrukciu mám záujem prioritne realizovať v nasledujúcom volebnom období.

Dostavbu spoločenskej sály pri Okresnom úrade v prípade možnosti financovania z fondov EÚ pre všestranné využitie občanom mesta,

nesplnené – dostavba nebola prioritou Mestského zastupiteľstva v Krupine, z fondov EÚ nebola vyhlásená žiadna výzva, ktorú by sme mohli na tento objekt využiť.

Rekonštrukciu Múzea Andreja Sládkoviča v prípade možnosti získania zdrojov z fondov EÚ,

čiastočne splnené – v uplynulých 3 rokoch sme boli úspešní a boli zrealizované stavebné práce na budove Múzea A. Sládkoviča v rozsahu odvodnenia objektu a opravy statických porúch z finančných prostriedkov Ministerstva kultúry SR a spolufinancovania zo strany Mesta Krupina. Výzva z fondov EÚ na obnovu múzeí nebola vyhlásená.

Obnovu vnútroblokových častí sídlisk (chodníky, spevnené plochy, detské ihriská, verejná zeleň),

čiastočne splnené – spracovaná bola projektová dokumentácia s názvom „Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad“, žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na jej realizáciu z fondov EÚ bola Mestu Krupina schválená vo výške 551 383,- EUR, v súčasnosti realizujeme verejné obstarávanie, projekt plánujeme realizovať v roku 2019.

Projektovú dokumentáciu a obnovu chodníkov, lavičiek a fontány v Parku Andreja Sládkoviča,

čiastočne splnené – projektová dokumentácia nebola spracovaná, nová zrekonštruovaná fontána bola slávnostne odovzdaná do užívania 15. októbra 2018, lavičky sú priebežne vymieňané.

Bezpečný zelený koridor- cyklotrasy v meste za účelom cyklodopravy pre občanov Krupiny,

čiastočne splnené – v súvislosti s realizáciu projektu „Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad“ počítame s budovaním cyklotrás v rozsahu sídliska Majerský rad pozdĺž rieky Krupinica.

Rekonštrukcia budovy Kina Kultúra,

čiastočne splnené - v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie bola zrealizovaná oprava a zateplenie strechy na budove Kina Kultúra, dňa 5.10. sme slávnostne odovzdali zrekonštruovanú kinosálu s novými sedačkami. Na výmenu okien, dverí, rekonštrukciu vykurovania a zateplenie objektu máme spracovanú projektovú dokumentáciu a rozpočet.

Terénnu sociálnu prácu na pomoc znevýhodneným skupinám občanov mesta,

splnené – Mesto Krupina sa zapojilo do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I. Prostredníctvom pracovníčok TSP bola zabezpečená pomoc, poradenstvo a asistencia znevýhodneným občanom v oblasti financií, zdravia, bývania, sociálneho zabezpečenia, sociálno-patologických javov a iných, krízových životných situáciách.

V OBLASTI PODPORY TURISTIKY A CESTOVNÉHO RUCHU, ZACHOVANIA KULTÚRNEHO DEDIČSTVA A PODPORY ATRAKTIVITY MESTA A REGIÓNU PODPORÍM:

Pokračovanie v budovaní nových cyklotrás a turistických chodníkov, vydávanie propagačných materiálov o meste a regióne,

čiastočne splnené – v tomto volebnom období sa nebudovali nové cyklotrasy, ani turistické chodníky. Cez Klub slovenských turistov sme obnovili turistické značenie. Mesto Krupina poskytlo súčinnosť a finančne podporilo vydanie kníh a propagačných materiálov ako napr. Hont z neba, turistické mapy Štiavnických vrchov, Javorie- Ostrôžky, mapa Hontu, cykloturistická mapa Hontu s detskými kresbami a iné.

Organizovanie kultúrnych podujatí, výstav, festivalov, obnovovanie knižničného fondu v našej knižnici,

splnené – každoročne je pre obyvateľov mesta pripravený kalendár kultúrnych podujatí s pestrou ponukou podujatí pre všetky vekové kategórie, knižničný fond je pravidelne dopĺňaný nielen z rozpočtu mesta, ale aj z finančných prostriedkov Fondu na podporu umenia SR.

Domácich gazdov, farmárov a výrobcov domácich produktov pri predaji z dvora a ich aktivitách vytvorením možností napr. predajňa na tržnici,

splnené – domácich gazdov, farmárov a výrobcov domácich produktov podporujeme organizovaním jarného a jesenného Gazdovského jarmoku, kde môžu prezentovať a predávať svoje výrobky, rovnako majú možnosť využívať mestskú tržnicu. Predajňa na tržnici je pripravená, v prípade záujmu zo strany malých poľnohospodárov bude k dispozícii.

Postupnú obnovu sadu na Papuľke so zachovaním genofondu hontianskych odrôd čerešní, jabloní, hrušiek či iných typických krupinských odrôd,

nesplnené.

Využitie lokality Šváb na postupné budovanie Školy v prírode pre naše deti, dobudovanie ubytovacích kapacít a využitie priľahlých pozemkov,

nesplnené.

Sprístupnenie pivníc pod Múzeom Andreja Sládkoviča a ich zariadenie dobovými predmetmi,

čiastočne splnené – pivnice pod Múzeom A. Sládkoviča sú sprístupnené verejnosti v rámci prehliadky expozícií, dobové predmety budú postupne inštalované.

Vyhlásenie súťaže na logo meste Krupina,

splnené – súťaž na logo Mesta Krupina bola vyhlásená.Priložené dokumenty:

Názov Typ súboru Veľkosť
  Odpočet volebného programu [pdf] 118 kB