ODPOČET VOLEBNÉHO PROGRAMU PRE ĎALŠÍ ROZVOJ NÁŠHO MESTA

Vážení občania, milí Krupinčania !

Dovoľujem si vám predložiť podrobný odpočet môjho volebného programu, s ktorým som sa uchádzal o Vašu dôveru v komunálnych voľbách v roku 2018. Nech sa páči:

PRE NAŠE DETI, MLADÝCH ĽUDÍ A NA PODPORU MLADÝCH RODÍN BUDEM PRESADZOVAŤ:

 • Vytvorenie detských jaslí na základe potvrdeného záujmu zo strany rodičov, zapojenie do budovania a prevádzky jaslí zamestnávateľov v meste, možnosť vytvorenia sociálneho programu pre matky v našich podnikoch,

  čiastočne splnené- Mestské zastupiteľstvo schválilo pre zabezpečenie rozšírenia kapacít Materskej školy Krupina návrhovú štúdiu: „Rekonštrukcia budovy na ulici Jesenského“. Budova na ulici Jesenského prešla do vlastníctva Mesta Krupina a aktuálne sa spracúva projekt na vytvorenie nových tried v tejto budove a následne sa podá projekt do Plánu obnovy na možnosť čerpať finančné prostriedky na rozširovanie kapacít materských škôl.

  • Pokračovanie vo výstavbe mestských nájomných bytov ukončením výstavby 11 bytov v lokalite Špitzerova ulica, výber a príprava novej lokality pre výstavbu bytov,

  splnené – Na základe nejednoznačnej legislatívy a hrozbe súdneho sporu s ÚVO rozhodlo Mestské zastupiteľstvo o prenechaní bytového domu na Špitzerovej ulici na základe žiadosti spoločnosti VERÓNY OaS o dostavbe bytového domu a neodkúpení hotových bytov Mestom Krupina. Byty boli odpredané do súkromného vlastníctva, pričom vzniklo 15 nových bytových jednotiek. V rámci priestorových možností, v nadväznosti na možnosti pripojenia na existujúcu dopravnú a technickú infraštruktúru bolo navrhnutých viacero lokalít vhodných pre výstavbu bytov, pričom niektoré sú v zmysle Územného plánu mesta Krupina aj v súčasnosti vhodné na výstavbu bytových domov a niektoré bude potrebné pripravovanými zmenami a doplnkami územného plánu na tento účel určiť. Jedná sa o lokality na ulici Hviezdoslavova, Majerský rad, Kalinčiakova a na Špitzerovej ulici. V zmysle schválených Zmien a doplnkov č. 1 k ÚPN mesta bola pre výstavbu bytových domov schválená lokalita, ktorá je pokračovaním ulice Nová.

  • Zvýšenie príspevku pri narodení dieťatka pre Krupinčanov zo 100,- EUR na 200,- EUR,

  splnené – Smernicou mesta Krupina č. 1/2019 sme upravili postup pri poskytovaní jednorazových príspevkov osobitným skupinám obyvateľov mesta Krupina. Jednorazový príspevok sme zvýšili zo 100 eur na 200 eur, ktorý patrí rodičom za splnenie podmienok ustanovený smernicou.

  • Vybudovanie zázemia pre tenisové kurty,

  • čiastočne splnené- projekt na zázemie tenisových kurtov je spracovaný, čaká sa na vydanie stavebného povolenia, nakoľko ešte z dotknutých orgánov neboli doložené všetky stanoviská a následne sa bude žiadať dotácia na realizáciu zo zdrojov BBSK a Mesto Krupina bude projekt spolufinancovať

  • Vybudovanie oddychovej zóny pre deti, mládež a rodiny v súčinnosti s Mestskými lesmi, s.r.o.

  • čiastočne splnené- Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Banská Štiavnica dal prísľub Mestu, že nebudú mať problém s povolením na vybudovanie oddychovej zóny pri vodnej nádrži Bebrava, keď sa vypracuje projekt a pripraví sa užívateľská zmluva so správcom. Momentálne sa čaká na výzvy ohľadom financovania projektu, riešené prostredníctvom Mestských lesov, s.r.o. Krupina na Valnom zhromaždení zadaním úlohy primátorom mesta.

  • Podporu Domčeka – Centra voľného času a Základnej umeleckej školy v Krupine pre voľnočasové aktivity detí a mládeže, podpora folklóru, športových klubov, krúžkov a aktivít vedúcich k skvalitneniu športového, kultúrneho a spoločenského vyžitia v našom meste.

  splnené – každoročne je činnosť CVČ- Domček podporovaná finančnými prostriedkami z rozpočtu Mesta Krupina. Okrem týchto finančných prostriedkov Mesto Krupina poskytuje súčinnosť a finančnú podporu aj pri riešení drobných stavebných úprav, na revíziu elektrických zariadení. Voľno - časové aktivity sú každoročne podporované prostredníctvom VZN o poskytovaní dotácii z rozpočtu mesta Krupina a tiež prostredníctvom VZN BBSK účelovo určených na akcie vo verejnom záujme, alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti. Za posledné volebné obdobie bolo z rozpočtu mesta v zmysle VZN o poskytovaní dotácii prerozdelených 42 320€.

  V OBLASTI INVESTIČNEJ VÝSTAVBY ZABEZPEČÍM Z VLASTNÝCH ZDROJOV MESTA, DOTÁCIÍ, GRANTOV A FONDOV EÚ:

  • Investície do existujúcich nových lokalít na výstavbu rodinných domov – vodovod, kanalizácia, chodník, prístupová komunikácia, verejné osvetlenie, optické siete,

  • čiastočne splnené- V lokalite Nad Kltipochom sú vybudované inžinierske siete- rozvody NN elektriny, verejný vodovod, spevnená prístupová komunikácia. V súčasnosti sa čaká na rozhodnutie majiteľov pozemkov v tejto lokalite k prísľubu spolufinancovania sa na kanalizácii a asfaltovej komunikácii s chodníkom. Mesto má pre túto lokalitu rezervované finančné prostriedky získané z odpredaja pozemkov vo vlastníctve mesta, ktoré plánuje použiť do dobudovania chýbajúcej infraštruktúry v tejto lokalite, a to miestnej cesty a verejného osvetlenia.

  • Príprava novej mestskej lokality na výstavbu rodinných domov – pokračovanie ulice Ivana Krasku – časť Pod vodojemom,

  • Čiastočne splnené – Výstavba v tejto lokalite je podmienená realizovaním nového zariadenia sociálnych služieb zo strany BBSK, nakoľko odtiaľ sa majú dotiahnuť potrebné siete.

  • Vybudovanie miestnej komunikácie s chodníkom a kanalizácie na ulici Vinohradníckej,

  • Nesplnené – Mesto objednalo novú projektovú dokumentáciu, na základe dohovoru s vlastníkmi pozemkov, trasa na kanalizáciu a komunikáciu bola zmenená a je výrazne kratšia. V súčasnosti je v procese posudzovania na príslušných orgánoch štátnej správy a správcoch inžinierskych sietí. Mesto Krupina plánuje po shválení PD žiadať o dotáciu na kanalizáciu Environmentálny fond SR.

  • Pokračovanie v obnove ciest II. a III. etapou: ulice 29. augusta, J. C. Hronského, Kuzmányho, Dionýza Štúra, Nad kotlom,

  • čiastočne splnené – posledné volebné obdobie prešlo rekonštrukciou viacero komunikácii v meste. Kompletnou rekonštrukciou prešla ulica Kuzmányho. Stavba bola rozdelená na dva úseky, úsek na ulici Kuzmányho a úsek na časti ulici Malinovského. Práce v I. etape spočívali v prekládke vzdušného elektrického vedenia do zeme a výmeny vodovodu vrátane budovania nových vodovodných prípojok. Práce na oboch úsekoch pozostávali z odftrézovania a vybúrania pôvodných povrchov komunikácií do požadovanej výšky, osadenie cestných obrubníkov, výmeny poškodených poklopov kanalizačných šácht a následného asfaltovania povrchov do požadovanej výšky vozovky. V konečnej fáze výstavby boli vykonané zásypy a úpravy okolia novozrealizovanej cesty. Najrozsiahlejšia rekonštrukcia sa týkala ulice Dionýza Štúra. Rekonštrukcia sa týkala opravy zlého stavebno-technického stavu asfaltovej cesty, vrátane poškodených a nefunkčných častí dažďovej kanalizácie. Po výmene verejného vodovodného potrubia na časti ulice Dionýza Štúra, Mesto Krupina pristúpilo ku kompletnej rekonštrukcii cesty. Zrekonštruovaná bola aj ulica J. C. Hronského.

  • Pokračovanie v obnove chodníkov v intraviláne mesta, prioritne v parku A. Sládkoviča,

   splnené – je vypracovaný komplexný projekt, očakávame výzvu z fondov EÚ

  • Vybudovanie asfaltovej komunikácie popri toku Krupinice prepojením Majerského radu s ulicou Plavárenská pre športové využitie – cyklotrasa, in-line, chodník pre peších, s možnosťou postupného dobudovania až do severnej časti mesta popri rieke Krupinica,

  splnené – V spolupráci so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou boli osadené obrubníky a vyasfaltovaný široký chodník, aby dostali viac priestoru chodci, cyklisti, kolobežkári a korčuliari. Vysadili sa sakury, osadili sa lavičky a smetné koše a postupne plánujeme pridávať ďalší mobiliár. Tento priestor vďaka tejto zmene dostane v blízkej budúcnosti úplne nový vzhľad a bude slúžiť v prvom rade obyvateľom nášho mesta, mamičkám s deťmi a seniorom. Postupne sa tu vytvorí nová dddychová zóna popri Krupinici.

  • Nový chodník a parkovacie miesta na ulici Fraňa Kráľa,

  • Čiastočne splnené – stavebné práce na ulici Fraňa Kráľa sa týkali vybudovania odstavných parkovacích plôch formou šikmého státia a následného zjednosmernenia ulice. Touto investíciou sa na ulici vytvorilo 52 parkovacích miest vrátane 2 miest pre ZŤP.

  • Ďalšie nové parkovacie miesta prioritne na sídlisku Majerský rad a ulici Malinovského,

  splnené – V roku 2019 prebehla výstavba spevnenej plochy na Majerskom rade 42/43, kde pribudlo 12 parkovacích miest. Spevnená plocha je vybudovaná zo zámkovej betónovej dlažby, vrá­tane betónových obrubníkov, s vyznačenými parkovacími čiarami a s novovybudovaným svetelným bodom.

  Mesto Krupina aj v roku 2020 vyčlenilo vo svojom rozpočte finančné prostriedky na rozširovanie kapacít parkovacích miest na sídlisku Majerský rad, konkrétne pri bytovom dome 58-59, ktoré prispejú k úprave parkovania v danej lokalite.

  • Postupnú dostavbu spoločenskej sály pri okresnom úrade,

  • Nesplnené – Pre možnosti dobudovania spoločenskej sály bolo uskutočnených viacero stretnutí a obhliadok, ktorých účelom bolo hlavne zadefinovať budúce využitie tohto priestoru tak, aby bola zachovaná podmienka stanovená pri prevode jej vlastníckych práv na Mesto Krupina. V predmetnej veci bolo vyhlásené verejné obstarávanie na vyhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie, avšak z dôvodu nedostatočných podkladov k možnosti napojenia na existujúce rozvody inžinierskych sietí bolo toto obstarávanie zrušené. Po zabezpečení potrebných informácií bude obstaranie projektovej dokumentácie opätovne vyhlásené.

  • Vybudovanie novej kanalizácie na uliciach Nad kotlom, Bottova a Dionýza Štúra – južná časť,

  • čiastočne splnené- Na predmetné vetvy dažďovej a splaškovej kanalizácie boli vypracované potrebné projektové dokumentácie, avšak samotná realizácia bola uskutočnená len čiastočne, a to v rámci rekonštrukcie ulice Dionýza Štúra.

  • Prijatie novej parkovacej politiky prednostne v centre mesta so zámerom riešenia nových parkovacích miest a časového obmedzenia tak, aby každý návštevník mesta a občan mohol zaparkovať,

  • Nesplnené – parkovacia politika bola vypracovaná a  dva krát predkladaná na prerokovanie na zasadnutí Mestského zastupiteľstva, žiaľ nebola schválená zo strany MsZ

  • V spolupráci s rímsko-katolíckou cirkvou zmysluplné využitie objektov bývalej školy na Líške,

  • Nesplnené – nezrealizovateľné, budovu bývalej školy na Líške bola vlastníkom rímsko- katolíckou cirkvou odpredaná.

  • Podporu evanjelickej cirkvi a.v. a rímsko-katolíckej cirkvi v aktivitách a v investičných zámeroch vedúcich prioritne k zachovaniu a obnove pamiatok a pamiatkových predmetov a tým prezentácie bohatej histórie nášho mesta a jej zachovanie pre ďalšie generácie,

  splnené – 6. etapa opravy Hrobky rodiny Plachých bola financovaná zo zdrojov z Ministerstva kultúry SR a z vlastných zdrojov v sume 14 328 €. Na oboch kostoloch bolo opravené podsvietenie vežových hodín.

  • Budovanie ďalších inteligentných prechodov a bezpečnostných prvkov pre zvýšenie bezpečnosti chodcov,

  splnené – Medzi priority našej samosprávy okrem aktivít smerujúcich k urýchleniu výstavby obchvatu mesta patria aj aktivity zamerané na zvyšovanie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky, osobitne chodcov. Počas celého volebného obdobia sa budovalo nové verejné osvetlenie, hlavne na ulici Kuzmányho, Majerskom rade a na Zvolenskej ceste, obnovovali a dopĺňali sa dopravné značenie v celom meste a nainštaloval sa nový merač rýchlosti. Vybudovali sme bezpečné prechody pre chodcov a to na ulici M. R. Štefánika pri vstupe do Mlynskej ulice, pri Gymnáziu Andreja Sládkoviča a pri Domčeku – CVČ.

  • Investície do Dobrovoľného hasičského zboru mesta Krupina - opravy priestorov, nákup vybavenia,

  splnené – Mesto Krupina sa zapojilo do výzvy Prezídia Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutia budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc. Prebehla komplexná rekonštrukcia dvojgaráže v objekte Hasičskej zbrojnice DHZ Krupina, ktorá bude slúžiť ako temperovaná garáž pre požiarne auto Iveco Daily a protipovodňový vozík. Stavebné práce obsiahnuté v projekte zahŕňajú rekonštrukciu elektroinštalácií, inštaláciu infražiaričov, výmenu okenných výplní, zateplenie budovy a stropu, osadenie sekčnej brány s elektrickým pohonom, vysprávky vnútorných omietok a podlahy, oplechovanie atiky a osadenie dažďových zvodov.

  • Revitalizáciu vnútroblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina,

  splnené – Na Majerskom rade boli vybudované nové detské ihriská na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorá zahŕňala aj rekonštrukciu chodníkov, výsadbu zelene a nákup mobiliáru – lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle.

  • Modernizáciu odborných učební Základnej školy J. C. Hronského a Základnej školy E. M. Šoltésovej

  splnené – V oblasti školstva boli z externých zdrojov realizované dva projekty, ktoré boli zamerané na vybudovanie odborných učební na oboch základných školách. Na Základnej škole J. C. Hronského bola zmodernizovaná existujúca učebňa informatiky a prestavbou bežnej triedy vznikla prírodovedná učebňa biológie. Na Základnej škole E. M. Šoltésovej bola v chodbovej časti vybudovaná úplne nová miestnosť, ktorá bola zariadená ako učebňa biochémie s kompletne vybavenými laboratórnymi pracoviskami pre 16 žiakov. Finančné prostriedky z Európskych štrukturálnych a investičných fondov vo výške takmer 150.000,- Eur boli preinvestované najmä na nákup školského nábytku, učebných pomôcok, informačno – komunikačných technológií a nevyhnutné stavebné úpravy.

  Mesto Krupina využije všetky dostupné možnosti na financovanie investičných a rozvojových zámerov prioritne z fondov EÚ a dotácií zo štátneho rozpočtu, sme pripravený uchádzať sa o finančné prostriedky v jednotlivých výzvach z Integrovaného regionálneho operačného programu a Programu rozvoja vidieka.  V OBLASTI ŠKOLSTVA BUDE MOJOU PRIORITOU:

  • Rekonštrukcia a zateplenie elokovaných tried Materskej školy na ulici Ivana Krasku,

  splnené – v roku 2020 sa pristúpilo k tomu, že na elokovanom pracovisku Ivana Krasku sa pristavilo nové krídlo, v ktorom je umiestnená šatňa, trieda, sociálne zariadenie a práčovňa. Touto dostavbou sme navýšili kapacitu v MŠ o 25 miest. Pre zníženie energetickej náročnosti celej budovy je vyhotovená projektová dokumentácia. Pre samotnú realizáciu je potrebné schválenie NFP zo štrukturálnych fondov EÚ.

  • Výstavba atletickej dráhy medzi školami, v prípade možnosti získania dotácie, alebo fondov EÚ, presťahovanie miniihriska do priestorov Mestského futbalového štadióna,

  splnené – boli sme úspečný so žiadosťou v rámci výzvy Fondu na podporu športu. Predložená žiadosť s názvom „Rekonštrukcia atletických zariadení v areáli základných škôl v Krupine“ bola podporená sumou 260 928,50 €, ktorá predstavuje 50% celkových nákladov na investičnú akciu. Jej dofinancovanie je zabezpečené z rozpočtu Mesta Krupina a rozpočtu BBSK zhodne po 25%. Rekonštrukcia sa týka poslednej neobnovenej časti rozsiahleho školského areálu. Práce na rekonštrukcii pozostávali na obnove atletickej dráhy, atletických sektorov a dobudovanie ihriska na loptové hry. Táto investícia znamená veľký prínos a zlepšenie podmienok na šport pre naše základné a stredné školy a hlavne pre výchovu nových športových talentov v našom meste.

  • Rekonštrukcia vnútroareálových ciest, chodníkov a vstupu do Základnej škole J. C. Hronského,

  splnené – v roku 2020 rekonštrukcia pozostávala z vyriešenia havarijného stavu existujúcich spevnených asfaltových plôch v areáli základných škôl. V rámci stavby bolo potrebné odfrézovanie poškodeného pôvodného asfaltového krytu na vnútroareálových komunikáciách, vyrovnanie podkladných vrstiev, osadenie nových a oprava poškodených obrubníkov. Pre zabezpečenie odtoku dažďových vôd boli osadené betónové odvodňovacie žľaby, zaústené do kanalizačnej vpuste, ktorá bola výškovo upravená. Po vykonaní týchto prípravných prác bol na celej riešenej spevnenej ploche vyhotovený nový asfaltový povrch.

  • Zabezpečiť kvalitnú výučbu cudzích jazykov na našich školách, osobitne ruského jazyka, o ktorý je záujem zo strany žiakov aj rodičov,

  splnené – na ZŠ Eleny Maróthy Šoltésovej Krupina sa vyučuje v 1. až 9. ročníku – anglický jazyk a od 7. až 9. ročníka - nemecký, ruský a iba v 9. ročníku – španielsky jazyk

  - na ZŠ Jozefa Cígera Hronského Krupina sa na I. stupni vyučuje anglický jazyk a na II. Stupni sa ako prvý cudzí jazyk vyučuje anglický jazyk a ako druhý cudzí jazyk nemecký, francúzsky a ruský

  • Aktívne sa zapájať do medzinárodných výmenných programov detí a mládeže, napr. ERASMUS+ na našich základných a stredných školách v meste, rozvinúť užšiu spoluprácu s partnerskými mestami mesta Krupina: Nepomuk (Česká republika), Krapinské Toplice (Chorvátsko) a Anykščiai(Litva),

  splnené – naše školy sa aktívne zapájali do medzinárodných výmenných programov detí a mládeže, v roku 2019 ZŠ J.C Hronského sa zapojilo do programu ERASMUS +, zameraného na ekológiu

  • Oprava oplotenia od cesty I/66 pre Základnú školu E. M. Šoltésovej,

  splnené - Mesto Krupina ako zriaďovateľ základných škôl a škol­ských zariadení v rozpočtovom roku 2019 vyčlenilo vý­znamné finančné prostriedky aj do zveľadenia školských areálov. Stavebné práce pozostávali z rekonštrukcie oplotenia areálu ZŠ J.C. Hronského a ZŠ E.M. Šoltésovej.

  • V oboch našich základných školách vytvárať podmienky pre rozvoj informatiky, ale aj odborných zručností vybudovaním pracovných dielní pre výučbu manuálnych zručností u našich detí

  splnené – v rámci projektu Modernizácia odborných učební ZŠ J.C. Hronského a ZŠ E.M. Šoltésovej sa nakúpilo interiérové vybavenie výpočtovej techniky a prevádzkové zariadenia tried

  V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA BUDEM PRESADZOVAŤ:

  • Rozšírenie oddelenia dlhodobo chorých prestavbou priestorov v novom trakte nemocnice z dôvodu vysokého záujmu zo strany pacientov o umiestnenie po operáciách a zdravotných komplikáciách,

  splnené - v Areáli nemocnice Krupina sa prestaval objekt v zadnom pavilóne, ktorý je s hlavným spojený spojovacou chodbou. Účelom rekonštrukcie priestorov bolo rozšírenie oddelenia dlhodobo chorých a zväčšiť tak celkovú kapacitu tohto oddelenia. V súčasnosti fungujú oddelenia ODCH I. a ODCH II.

  • Vytváranie podmienok na stabilizáciu lekárov v našej nemocnici, získavanie nových odborných ambulancií, ktoré sú v meste a v regióne potrebné,

  splnené -Mesto Krupina aktívne spolupracuje nielen s Nemocnicou Zvolen, a.s., ktorá prevádzkuje našu Krupinskú nemocnicu, ale aj s inými poskytovateľmi pri riešení rozsahu a kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti v našej nemocnici. Podarilo sa nám obnoviť činnosť Oftalmologickej ambulancie a zazmluvniť novú pani doktorku na ODCH.

  • Prestavba priestorov a osadenie moderného digitálneho röntgenu v našej nemocnici,

  splnené - Prebehla modernizácia röntgenového pracoviska v nemocnici v Krupine, kde starý dosluhujúci röntgen nahradil moderný digitálny prístroj.

  • Pokračovanie v projekte Terénnej sociálnej práce v našom meste,

  splnené - Ďalším sociálne orientovaných projektom je Terénna sociálna práca, ktorá sa zameriava na poskytovanie odbornej pomoci občanom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. Na základe Zmluvy o spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR už niekoľko rokov na Mestskom úrade pracujú dvaja terénni sociálni pracovníci, ktorí sú ochotní podať pomocnú ruku ľuďom v núdzi.

  • Aktívne vyhľadávanie a zapájanie sa do projektov podporujúcich sociálne služby so zameraním na ohrozené skupiny obyvateľov – seniorov, sociálne slabšie rodiny, a rozšírenie opatrovateľskej služby pre starších a nevládnych občanov nášho mesta.

  splnené - podporu opatrovateľskej služby v domácom prostredí za účelom skvalitnenia života seniorov a predchádzania ich umiestňovania do pobytových zariadení. Mesto Krupina realizuje už druhú etapu tohto projektu a v súčasnosti s podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zamestnáva 7 opatrovateliek, ktoré poskytujú takúto sociálnu službu 20 – tim klientom.  PRE NAŠE KRUPINSKÉ LAZY PRIPRAVUJEM:

  • Vybudovanie asfaltovej komunikácie na Vĺčok - II. etapa,

  • Nesplnené – nerealizovateľné z dôvodu križovania s obchvatom mesta, cesta bude realizovaná ako rondelová križovatka s pripojením pre časť Vĺčok

  • Rozšírenie asfaltovej komunikácie na Novú horu - Pod hlinou,

  splnené - Rozšírenie komunikácie v časti Pod hlinou vrátane odvodňovacích prvkov bolo zrealizované a v dotknutom úseku bol vyhotovený nový asfaltový kryt vozovky.

  • Obnovu cesty Kopanice – Farárka,

  • Nesplnené – obnovu tejto cesty sa nám nepodarilo splniť, nachádza sa na súkromných pozemkoch, ktoré nie sú vysporiadané, Mesto Krupina plánuje pozemky vysporiadať.

  • Vybudovanie nového vodojemu v lokalite Kopanice – Šumina s cieľom zvýšiť kapacitu a umožniť tým ďalšiu výstavbu rodinných domov,

  splnené – MsZ s chválilo prijatie ponuky spoločnosti ARPROG, a.s. ako úspešného uchádzača v procese verejného obstarávania a zároveň uzavretie Zmluvy o dielo na zhotovenie diela „Dostavba vodovodnej siete Krupina – Kopanice a vodojem Kopanice“ v celkovej výške 404 246,46 Eur s DPH.

  • Zavádzať postupne separovaný zber na okolitých lazoch,

  splnené – zber separovaných zložiek odpadu je vykonávaný podľa platnej zmluvy spoločnosťou Marius Pedersen s.r.o. a v zmysle schváleného systému zberu, pričom neustále meniaca sa legislatíva v oblasti odpadového hospodárstva bude mať vplyv aj likvidáciu, resp. druhotné spracovanie vyseparovaných zložiek odpadov.

  • Vybudovanie prístrešku pri Strážnej veži Vartovka,

  splnené – no­vovybudovaný drevený prístrešok pri našej do­minante - Strážnej veži Vartovka. Tento prístre­šok po doplnení dreve­nými stolmi a lavicami, ktoré zabez­pečili Mestské lesy, s.r.o. Krupina slúži turistom a návštev­níkom na príjemné po­sedenie, najedenie sa, oddych, či ako útočisko pred nepriaznivým po­časím. Finančné pro­striedky naň sme vy­členili z rozpočtu mesta vo výške 7 000€ a sumou 5 000€ nám naň vďaka úspešné­mu projektu prispel aj Banskobystrický samo­správny kraj.

  • Osadenie solárneho osvetlenia na Krupinských lazoch podľa požiadaviek obyvateľov,

  splnené - Solárne svietidlá sú umiestnené lokálne podľa potreby a ich doplnenie bude uskutočňované postupne podľa potrieb a schválených financií. Zatiaľ sme nové svetelné body realizovali na Kopaniciach, Červenej hore, Pijaviciach, Širokých lúkach, na ulici Priemyselnej – cesta popri Krupinici  PRE DOSTOJNÝ ŽIVOT NAŠICH SENIOROV SA ZASADÍM O:

  • Dokončenie prác na objekte Klubu dôchodcov- odvodnenie objektu, oprava strechy, nové osvetlenie, vybavenie do kuchyne a zariadenie klubu,

  splnené – v roku 2021 sme do opravy objektu Klubu dôchodcov vyčlenili finančné prostriedky, ktoré predstavujú celkovú hodnotu v sume 8774,74€. V roku 2022 sme dokončili vybavenie kuchyne a priestory sociálnych zariadení

  • Aktívnu podporu všestranných aktivít našich seniorov – zájazdy, kultúrne a spoločenské podujatia,

  splnené – aktivity pre našich seniorov, boli podporované počas celého volebného obdobia

  • Výstavbu nového sociálneho zariadenia na území nášho mesta zo zdrojov Banskobystrického samosprávneho kraja.

  • Nesplnené – zo strany Mesta boli vytvorené podmienky, 31.3. 2022 nadobudlo právoplatnosť územné rozhodnutie, žiaľ BBSK zatiaľ nepožiadalo o stavebné povolenie, zároveň si nedoriešilo prekládku elektroenergetického zariadenia !!!

  ĎALŠIE SPLNENÉ AKTIVITY:

  • Aktivitou samospráv miest a obcí od Zvolena cez Krupinu po Šahy došlo k obnoveniu vlakového spojenia na trati Zvolen – Krupina – Šahy – Čata

  • Spoluprácou so SAD Zvolen,a.s. a spoločnosťou BAUTRANS, s.r.o. sa mi podarilo zabezpečiť obnovenie autobusovej linky Krupina – Bratislava

  • V spolupráci s Mestským zastupiteľstvom sme presadili a zachovali ľudové poľovníctvo vo všetkých troch poľovníckych združeniach na území Krupiny minimálne na ďalších 15 rokov