VOLEBNÝ PROGRAM PRE ĎALŠÍ ROZVOJ NÁŠHO MESTA

„POĎME SPOLU ĎALEJ ROZVÍJAŤ NAŠE MESTO!“

PRE NAŠE DETI, MLADÝCH ĽUDÍ A NA PODPORU MLADÝCH RODÍN BUDEM PRESADZOVAŤ:

Vytvorenie detských jaslí na základe potvrdeného záujmu zo strany rodičov, zapojenie do budovania a prevádzky jaslí zamestnávateľov v meste, možnosť vytvorenia sociálneho programu pre matky v našich podnikoch,

Pokračovanie vo výstavbe mestských nájomných bytov ukončením výstavby 11 bytov na ulici J. Špitzera, výber a príprava novej lokality pre výstavbu bytov,

Zvýšenie príspevku pri narodení dieťatka pre Krupinčanov zo 100,- EUR na 200,- EUR,

Vybudovanie zázemia pre tenisové kurty,

Vybudovanie oddychovej zóny pre deti, mládež a rodiny v súčinnosti s Mestskými lesmi, s.r.o.

Podporu Domčeka – Centra voľného času a Základnej umeleckej školy v Krupine pre voľnočasové aktivity detí a mládeže, podpora folklóru, športových klubov, krúžkov a aktivít vedúcich k skvalitneniu športového, kultúrneho a spoločenského vyžitia v našom meste.

V OBLASTI INVESTIČNEJ VÝSTAVBY ZABEZPEČÍM Z VLASTNÝCH ZDROJOV MESTA, DOTÁCIÍ, GRANTOV A FONDOV EÚ:

Investície do existujúcich nových lokalít na výstavbu rodinných domov – vodovod, kanalizácia, chodník, prístupová komunikácia, verejné osvetlenie, optické siete,

Príprava novej mestskej lokality na výstavbu rodinných domov – pokračovanie ulice Ivana Krasku – časť Pod vodojemom,

Vybudovanie miestnej komunikácie s chodníkom a kanalizácie na ulici Vinohradníckej,

Pokračovanie v obnove ciest II. a III. etapou: ulice 29. augusta, J. C. Hronského, Kuzmányho, Dionýza Štúra, Nad Kotlom,

Pokračovanie v obnove chodníkov v intraviláne mesta, prioritne v parku A. Sládkoviča,

Vybudovanie asfaltovej komunikácie popri toku Krupinice prepojením Majerského radu s ulicou Plavárenská pre športové využitie – cyklotrasa, in-line, chodník pre peších, s možnosťou postupného dobudovania až do severnej časti mesta popri rieke Krupinica,

Nový chodník a parkovacie miesta na ulici Fraňa Kráľa,

Ďalšie nové parkovacie miesta prioritne na sídlisku Majerský rad a ulici Malinovského,

Postupnú dostavbu spoločenskej sály pri okresnom úrade,

Vybudovanie novej kanalizácie na uliciach Nad Kotlom, J. Bottu a Dionýza Štúra – južná časť,

Prijatie novej parkovacej politiky prednostne v centre mesta so zámerom riešenia nových parkovacích miest a časového obmedzenia tak, aby každý návštevník mesta a občan mohol zaparkovať,

V spolupráci s rímsko-katolíckou cirkvou zmysluplné využitie objektov bývalej školy na Líške,

Podporu evanjelickej cirkvi a.v. a rímsko-katolíckej cirkvi v aktivitách a v investičných zámeroch vedúcich prioritne k zachovaniu a obnove pamiatok a pamiatkových predmetov a tým prezentácie bohatej histórie nášho mesta a jej zachovanie pre ďalšie generácie,

Budovanie ďalších inteligentných prechodov a bezpečnostných prvkov pre zvýšenie bezpečnosti chodcov,

Investície do Dobrovoľného hasičského zboru mesta Krupina - opravy priestorov, nákup vybavenia,

Revitalizáciu vnútroblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina,

Modernizáciu odborných učební Základnej školy J. C. Hronského,

Modernizáciu odborných učební Základnej školy E. M. Šoltésovej.

Mesto Krupina využije všetky dostupné možnosti na financovanie investičných a rozvojových zámerov prioritne z fondov EÚ a dotácií zo štátneho rozpočtu, sme pripravení uchádzať sa o finančné prostriedky v jednotlivých výzvach z Integrovaného regionálneho operačného programu a Programu rozvoja vidieka.

V OBLASTI ŠKOLSTVA BUDE MOJOU PRIORITOU:

Rekonštrukcia a zateplenie elokovaných tried Materskej školy na ulici Ivana Krasku,

Výstavba atletickej dráhy medzi školami, v prípade možnosti získania dotácie, alebo fondov EÚ, presťahovanie miniihriska do priestorov Mestského futbalového štadióna,

Rekonštrukcia vnútroareálových ciest, chodníkov a vstupu do Základnej škole J. C. Hronského,

Zabezpečiť kvalitnú výučbu cudzích jazykov na našich školách, osobitne ruského jazyka, o ktorý je záujem zo strany žiakov aj rodičov,

Aktívne sa zapájať do medzinárodných výmenných programov detí a mládeže, napr. ERASMUS+ na našich základných a stredných školách v meste, rozvinúť užšiu spoluprácu s partnerskými mestami mesta Krupina: Nepomuk (Česká republika), Krapinské Toplice (Chorvátsko) a Anykščiai(Litva),

Oprava oplotenia od cesty I/66 pre Základnú školu E. M. Šoltésovej,

V oboch našich základných školách vytvárať podmienky pre rozvoj informatiky, ale aj odborných zručností vybudovaním pracovných dielní pre výučbu a nadobudnutie manuálnych zručností u našich detí.

V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA BUDEM PRESADZOVAŤ:

Rozšírenie oddelenia dlhodobo chorých prestavbou priestorov v novom trakte nemocnice z dôvodu vysokého záujmu zo strany pacientov o umiestnenie po operáciách a zdravotných komplikáciách,

Vytváranie podmienok na stabilizáciu lekárov v našej nemocnici, získavanie nových odborných ambulancií, ktoré sú v meste a v regióne potrebné,

Prestavba priestorov a osadenie moderného digitálneho röntgenu v našej nemocnici,

Pokračovanie v projekte Terénnej sociálnej práce v našom meste,

Aktívne vyhľadávanie a zapájanie sa do projektov podporujúcich sociálne služby so zameraním na ohrozené skupiny obyvateľov – seniorov, sociálne slabšie rodiny,

Rozšírenie opatrovateľskej služby pre starších a nevládnych občanov nášho mesta.

PRE NAŠE KRUPINSKÉ LAZY PRIPRAVUJEM:

Vybudovanie asfaltovej komunikácie na Vĺčok - II. etapa,

Rozšírenie asfaltovej komunikácie na Novú Horu - Pod hlinou,

Obnovu cesty Kopanice – Farárka,

Vybudovanie nového vodojemu v lokalite Kopanice – Šumina s cieľom zvýšiť kapacitu a umožniť tým ďalšiu výstavbu rodinných domov,

Zavádzať postupne separovaný zber na okolitých lazoch,

Vybudovanie prístrešku pri Strážnej veži Vartovka,

Osadenie solárneho osvetlenia na Krupinských lazoch podľa požiadaviek obyvateľov.

PRE DOSTOJNÝ ŽIVOT NAŠICH SENIOROV SA ZASADÍM O:

Dokončenie prác na objekte Klubu dôchodcov- odvodnenie objektu, oprava strechy, nové osvetlenie, vybavenie do kuchyne a zariadenie klubu,

Aktívnu podporu všestranných aktivít našich seniorov – zájazdy, kultúrne a spoločenské podujatia,

Výstavbu nového sociálneho zariadenia na území nášho mesta zo zdrojov Banskobystrického samosprávneho kraja.


Mestskému zastupiteľstvu v Krupine navrhnem zrušiť daň za psa. Myslím si, že táto daň je diskriminačná voči ostatným domácim zvieratám, za ktoré sa daň neplatí a navyše neplní očakávaný účel a je predmetom obchádzania povinnosti platiť.

Pre obyvateľov mesta, ktorí si včas a riadne zaplatia dane a poplatky budem presadzovať zavedenie Mestskej vernostnej karty so zľavami napr. na kultúrne, športové a spoločenské podujatia, do knižnice, na kúpalisko a iné.