Prečo kandidujem

Vážení obyvatelia, milí Krupinčania!

Štyri roky funkčného obdobia, odkedy ste mi prejavili svoju podporu a dôveru v Komunálnych voľbách v roku 2014 a opätovne ma zvolili za primátora mesta uplynuli a je tu priestor na krátke bilancovanie. Pri tejto príležitosti si dovolím o krátke zhodnotenie tých najdôležitejších míľnikov a to hlavne v investičnej oblasti, ktoré sme v našom meste dosiahli v tomto období. Teší ma, že pri mnohých stretnutiach s obyvateľmi nášho mesta, ale aj rodákmi, ktorí sa do Krupiny vracajú po kratšom, či dlhšom období je spoločným menovateľom pozitívny postoj k zmenám, ktorými mesto prešlo za ostatné roky a podpora pre ďalšie rozbehnuté projekty a aktivity smerujúce k ďalšiemu rozvoju nášho mesta.

Takéto slová vždy dobre padnú a sú ocenením práce tak vedenia mesta, ako aj mestského úradu. Keďže rozvoj mesta nie sú len investície a projekty, ktoré realizuje samotné Mesto Krupina zároveň tieto slová potvrdzujú aj dobrú spoluprácu s organizáciami, podnikmi, podnikateľmi a živnostníkmi v našom meste, pretože aj podporou, kooperáciou a pomocou zo strany Mesta Krupina sa podarilo zrealizovať aj viacero súkromných rozvojových aktivít a to v oblasti rozvoja priemyslu, obchodu, či bývania. 

Vo finančnom vyjadrení sa na rozvoj nášho mesta za uplynulé štvorročné obdobie zo štátneho rozpočtu vo forme dotácií podarilo získať 6 068 052,- EUR (údaj je do 30.9. 2018). Z fondov Európskej únie sa nám na rozvoj mesta podarilo získať 2 992 853,- EUR. Z Banskobystrického samosprávneho kraja a cez rôzne nadácie na rozvojové aktivity v našom meste išlo 202 837,- EUR. Za najvýraznejší úspech uplynulého volebného obdobia považujem výstavbu novej celomestskej športovej haly – telocvične, ktorú sme 6. septembra 2016 slávnostne odovzdali škole a športovej verejnosti do užívania. Deti, mládež a aj športová verejnosť si splnenie tohto zámeru ocenili asi najviac a dnes pri organizovaní rôznych turnajov môžeme byť na toto dielo právom hrdí. K novej hale pribudlo v tomto roku aj parkovisko.

Ďalšou významnou investíciou v oblasti školstva bol projekt „Komplexná rekonštrukcia a zateplenie Materskej školy na Malinovského ulici“. Podmienky pre našich najmenších sa zlepšili nielen v týchto budovách materskej školy, ale aj v elokovaných triedach na ulici Ivana Krasku. Významne sme pokročili aj v oblasti, ktorá asi najviac trápila občanov nášho mesta a to s rekonštrukciou ciest a chodníkov, kde finišujeme s I. etapou obnovy ciest v historickom jadre mesta (Bočkayho námestie, Sládkovičova, Partizánska, Bernolákova, Kmeťova a súvisiace ulice v historickom jadre). Obnovili sme aj ulice: Hviezdoslavova, E. M. Šoltésovej, J. Špitzera, prístupovú cestu na ulici M.R. Štefánika za Reštauráciou Rozvoj, komunikáciu a chodník v Starom cintoríne  a rekonštrukciou prešlo aj viacero frekventovaných chodníkov v meste (Jesenského, Hviezdoslavova, 29. augusta, Majerský rad – Dionýza Štúra a iné).

V objekte Materskej školy na Malinovského ulici sme vybudovali nové asfaltové povrchy vo vnútri areálu, ako aj parkovacie miesta na Malinovského ulici 6-10. Rovnako významné investície smerovali do podpory športu, prioritne detí a mládeže. Komplexne sme zrekonštruovali Mestské tenisové kurty, na futbalovom štadióne sme opravili strechu, tribúnu, obnovili byt správcu, oplotenie hracej plochy a zrekonštruovali aj veľkú časť vonkajšieho oplotenia štadióna.

Nezabúdali sme ani na naše lazy. Nové povrchy asfaltových ciest pribudli na Červenej hore, Širokých lúkach, Starom háji, Pijaviciach a Dráhach. Pokračovali sme aj novou vetvou vodovodu na Červenej hore. Veľký dôraz sme kládli aj na zachovanie histórie nášho mesta a obnovu pamiatok a to na sanáciu vlhkosti a zabezpečení statiky na budove Múzea Andreja Sládkoviča, obnovu Hrobky rodu Plachých, či obnovu našej dominanty - Strážnej veže Vartovka.

Mesto Krupina počas celého štvorročného obdobia hospodárilo s výrazným prebytkom. Aj vďaka výbornému hospodáreniu sme si mohli dovoliť realizovať mnohé investičné akcie z vlastného rozpočtu mesta. Za všetky spomeniem rekonštrukciu Domu služieb, či Historickej radnice mesta Krupina – sídla mestského úradu. Z pohľadu hodnotenia celkového hospodárenia mesta nám podľa nezávislého inštitútu INEKO patrí 48 miesto spomedzi 138 hodnotených subjektov s hodnotením „Výborné finančné zdravie“, vo viacerých parametroch hodnotenia sme dosiahli najvyššie ocenenie. Rovnako pozitívne hodnotí hospodárenie nášho mesta aj Národné informačné stredisko, v ktorého hodnotení je Krupina „Mestom s predpokladom stabilného rozvoja“. Snažili sme sa hospodáriť vždy zodpovedne a finančné zdroje na rôzne projekty a investičné zámery mesta získavať čo možno najviac z cudzích zdrojov – fondov, grantov, nadácií, či štátnych dotácií. Celé volebné obdobie sme sa snažili popri prioritách pre mesto a jeho obyvateľov zabezpečiť rovnomerný a vyvážený rozvoj v jednotlivých častiach mesta a aj v jednotlivých oblastiach pôsobnosti samosprávy mesta.

Vážení  obyvatelia, milí Krupinčania!
Popri primátorovi mesta je veľmi dôležitým a rovnocenným orgánom aj mestské zastupiteľstvo. Je smutné, že postupom rokov akosi opadá záujem o správu vecí verejných a prácu v tomto rozhodovacom orgáne mesta. Je na škodu veci, že odborníci v rozličných oblastiach, ktorí by mohli byť pre mesto a jeho chod prospešní sa o dôveru voličov neuchádzajú. Prosím vyberte na poslancov mestského zastupiteľstva ľudí čestných, zodpovedných, s vybudovaným vzťahom a citom k svojmu mestu a pochopením k ľuďom, ktorí v ňom žijú. Vyberte prosím ľudí, ktorým nejde len o vlastný prospech, či prospech im blízkych ľudí, ale za  ktorými je v profesionálnom, či spoločenskom živote viditeľná stopa.

Vážení obyvatelia, milí Krupinčania!
Nemienim a nebudem sa s ostatnými kandidátmi pretekať v počte reklamných pútačov, či v ich veľkosti, ani v počte materiálov, ktoré zaplavia vaše schránky. Finančné prostriedky, ktoré by zhltli reklamné agentúry investujem oveľa radšej zmysluplnejšie a to do konkrétnej podpory detí a mládeže v našom meste. 

Ponúkam vám zodpovednú prácu, viditeľné výsledky, mesto bez káuz a zbytočných súdnych sporov. Ponúkam vám chuť pracovať pre ďalší rozvoj nášho mesta!
Ing. Radoslav VAZAN
primátor mesta Krupina